komplexné služby

personalistika a mzdy

Zamestnanecké vzťahy a spracovanie mzdovej agendy sú veľmi náročné na neustále legislatívne zmeny, softvérové a hardvérové vybavenie. Neoceniteľnou výhodou je spolupráca s právnikom, ktorú taktiež ponúkame. Zastupovanie na kontrolách a komunikáciu s úradmi sú samozrejmosťou.

Mzdová agenda

… zamestnanecké vzťahy sú aj z právneho hľadiska veľmi náročné a vedia podnikateľov potrápiť. V pracovnoprávnej oblasti nastávajú časté legislatívne zmeny a zákony neupravujú každú jednu pracovnoprávnu situáciu a preto je nevyhnutné správne zadefinovanie posudzovanej veci. Ak ste sa rozhodli spracovávať si účtovníctvo svojpomocne alebo vytvorením účtovné oddelenie, tak určite oceníte, ak sa pri všetkých tých papieroch, dátach a termínoch zbavíte aspoň spracovania miezd a komplexnej mzdovej agendy. Ušetrenie na externej kancelárii nestojí za tie starosti a riziká. Mzdová agenda je finančne najnáročnejšou a najviac kontrolovanou časťou účtovníctva. Práve pracovnoprávne vzťahy a s nimi súvisiace problémy sú veľmi častým dôvodom právnych sporov, súdnych konaní, kontrol a sankcií z inšpektorátu práce.

Komplexná mzdová a personálna agenda pozostáva najmä z nasledovných služieb:

 

 • Registrácia zamestnávateľa v Sociálnej poisťovni, v zdravotných poisťovniach a na daňovom úrade – závislá činnosť
 • Vybavenie elektronickej komunikácie s poisťovňami
 • Prihlášky a odhlášky zamestnancov do Sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní, ohlasovanie zmien FO
 • Vypracovanie pracovnej zmluvy na mieru v prípade potreby s odkonzultovaním s právnikom, ktorého máme k dispozícii
 • Zavedenie personálnej zložky zamestnanca po odovzdaní osobného dotazníka
 • Výpočet miezd s príslušnými výstupmi vrátane prevodných príkazov do banky
 • Spracovania a elektronické odoslanie mesačných výkazov poisťovniam
 • Spracovania a elektronické odoslanie mesačných Prehľadov a ročného Hlásenia o zrazených preddavkoch DÚ
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov, prípadné odovzdanie potvrdenia o zdaniteľnej mzde zamestnancovi, vyhlásenie k 2% dane
 • Daňové priznania zamestnancov typu „A“ ak je to výhodné
 • V prípade ukončenia pracovného pomeru vyhotovenie výstupných dokladov napr. Evidenčných listov dôchodkového poistenia SP, zápočtových listov a pod.
 • Komunikácia s exekútormi a výpočet zrážok zamestnancov vrátane príkazov na odvedenie zrážok zo mzdy
 • Spracovania štatistiky mesačnej, štvrťročnej, ročnej podľa potreby klientov  a ich povinnosti voči štátu
 • Ďalšie činnosti podľa požiadaviek klienta
 • Zastupovanie na kontrolách SP, ZP, Inšpektorátu práce, DÚ, iné
 • Zabezpečíme základnú komunikácie pri riziku súdneho sporu a sprostredkujeme advokáta na zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch
 • Všetky služby poskytujeme v takých formách a spôsoboch, aké si zvolíte a aké je pre Vás najvhodnejšie

„  Urobte maximum čo môžete a život neberte príliš vážne.  “

Will Roger