komplexné služby

podvojné účtovníctvo

Zabezpečujeme spracovanie účtovníctva na mieru pre malé i stredné firmy. Základom správneho podnikania je optimálne nastavenie vedenia podvojného účtovníctva. Naša účtovná kancelária  nastaví pre Vás individuálne riešenia a spôsoby tak, aby naša vzájomná spolupráca bola komfortná. Vedenie podvojného účtovníctva je pre mnohých odstrašujúce, preto odporúčame prenechať účtovníctvo na externú kanceláriu. Nechajte podvojné účtovníctvo na nás a v konečnom dôsledku ušetríte.

Komplexné vedenie podvojného účtovníctva …

… pozostáva z predloženia Vašich dokladov osobne, elektronicky, či inou formou. Podklady spracovávame v programoch spoločnosti SunSoft plus spol. s r.o. s nasledovnými výstupmi a mnohými ďalšími, podľa vašich požiadaviek:

 

 • Účtovný denník s možnosťou vracať sa do predošlých období
 • Hlavná kniha,  ktorá je prehľadná a pre manažérov jednoduchá na rýchlu orientáciu pri posudzovaní a kontrolovaní jednotlivých výnosov a nákladov. Nastavenie a pomenovanie účtov si viete prispôsobiť podľa potreby. Nemusíte poznať účty, text Vás povedie k požadovanému cieľu.
 • Vedenie knihy faktúr, evidencie iných pohľadávok a záväzkov so zreteľom na časové rozlíšenie a správne vykázanie v súvahe.
 • Evidencia DPH a vypracovanie daňového priznania k DPH, kontrolných výkazov a súhrnných výkazov.
 • Evidencie majetku, výpočet odpisového plánu a pomoc pri stanovení typu odpisov, prípadné využitie prerušenia odpisov DM ( dlhodobého majetku)  ak je to pre daňový subjekt vhodné.
 • Vedenie pokladničných kníh v mene euro aj v inej mene.
 • Mesačné či štvrťročné prehľady hospodárenia pre klienta podľa potreby.
 • Vyhotovenie účtovnej závierky vrátane inventarizácie.
 • Príprava účtovnej závierky po prekonzultovaní a nastavení prípadnej optimalizácie prejde schválením a následne spracujeme daňového priznania k dani z príjmov PO.
 • Zápisnica z valnej hromady.
 • Podklady pre banky k úverom, prípadne pre čerpanie pomoci, eurofondy a iné potrebné.
 • Kalkulácie
 • Štatistické výkazy
 • Iné súvisiace služby podľa dohody

„ Pozor na malé výdavky, i malý únik potopí veľkú loď.  “

Benjamin Franklin